vrijdag 24 juni 2016

Vraagstukken waarbij de perceptie gevoed wordt door sentimenten leiden tot tot onevenwichtige en onverantwoorde keuzes en beslissingen. Als het om onze toekomst gaat mogen we ons niet laat leiden door sentimenten.

Ingegeven door sentimenten slaat men zelfs vaak op drift met alle gevolgen  van dien. Dan moet het getij worden gekeerd hetgeen vaak met onwenselijk maatregelen en scenario’s gebeurd. Soms zelfs met de botte bijl waardoor eigen regie en controle minder wordt, inertie optreedt en afhankelijkheid groter!

Ingegeven door omstandigheden dan wel verwachtingen is voorzichtigheid, als het gaat om het laten leiden door sentimenten, geboden. Het zinvoller om zo vroeg mogelijk te gaan anticiperen, te spiegelen en sparren via een klankbord. 

De spiegeling met objectieve onafhankelijke ervaringsdeskundigen met diepgaand inzicht vanuit de dagelijkse praktijk leidt tot nieuwe inzichten en andere perspectieven. Tevens komen kansen en risico’s beter in beeld, leidt het tot acties, een plan van aanpak , weloverwogen besluitvorming toewerkende naar oplossingen van het vraagstuk en op basis van rationeel geformuleerde haalbare doelstellingen. 

Deze aanvliegroute heeft een positief effect, brengen sentiment en ratio beter in balans, wordt regie genomen, meer controle en minder afhankelijkheid waardoor kansen tot goed resultaat aanmerkelijk groter worden. En of het nu gaat om een individuele situatie omtrent werkdilemma’s, uitdagingen binnen de uitoefening van de functie, loopbaan dan wel afdeling- en organisatie ontwikkelingsvraagstukken, het fundament en het uitgangspunt blijft hetzelfde: gerichter en beter in control vormgeven aan onze toekomst daar waar wij zelf veel meer invloed op uit kunnen oefenen. 

Behoefte tot reflectie? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

woensdag 15 juni 2016

Succesvol veranderen...effectief verbeteren..hoe doe je dat ?


Organisaties en mensen die niet mee bewegen in de constant veranderende maatschappij krijgen het steeds moeilijker. Immers worden zij gaandeweg ingehaald door organisaties en mensen die investeren in ontwikkeling en in anticipatie op de verandering.

Informatie is toegankelijker en kennis is een collectief goed geworden. Mensen en medewerkers zijn zelfstandiger, er zijn andere verwachtingen zowel van leven als van werk en de uitvoering. Consumenten zijn mondiger, keuzemogelijkheden groter, producten en diensten moeten betaalbaar blijven.

Is er nog wel toekomst voor grote starre hiĆ«rarchische bouwwerken, management lagen met autocratische leiders en directief leiderschap?

Organisaties zoeken nieuwe wegen en medewerkers vragen om een andere betrokkenheid, een grotere verantwoordelijkheid, flexibelere inzetbaarheid, een nieuwe rol.
De ontwikkeling, aansturing en monitoring daarop vragen derhalve om nieuwe, andere passende methodieken.

In het verlengde van verandering in structuur, beleid etc. in de organisatie is het verkrijgen van draagvlak, het betrekken, motiveren en het in beweging zetten van mensen en het faciliteren van individuele-, team- en management competenties bepalend voor het resultaat.

Het managen van competenties gaat uit van een bewuste methodische aanpak waarbij de organisatie doelgericht in stelling wordt gebracht om de organisatiedoelen te realiseren.

Hoe geeft u vorm aan uw veranderproces ?
Elke medewerker, teamleider, manager, directeur en/of bestuurder krijgt te maken met veranderprocessen. Soms in de rol van leider, soms in de rol van verandermanager of projectleider, soms is de rol early adopter of in de rol van teamlid. Feit blijft dat de verandering door mensen moet worden uitgevoerd. Weet dan wat u in huis moet hebben voor het succesvol begeleiden en uitvoeren van de veranderingsprocessen!?

De zorg voor ondersteuning bij het creĆ«ren van draagvlak en betrokkenheid is een eerste belangrijke stap zijn voor het doorvoeren van de strategische koers voor verandering. SOMMOS beheerst veranderkunde in de uitvoering en ondersteunt organisaties, directie, de managers, het team of de individuele medewerker die de verandering moeten aangaan.

Deze ondersteuning is gericht op het adviseren en begeleiden van professionals, managers, teams op maat en de implementatie van specifieke verander methodieken en modellen bij de transitie. Het creative, probleemoplossend en ondernemend vermogen van alle betrokkenen wordt daarbij gestimuleerd wat innovatie ten goede komt.