woensdag 10 mei 2017

KNVB , bestuurders, managers en leiderschap

Al vanaf het moment dat de perikelen rondom Bert van Oostveen zijn ontstaan, leidend tot diens vertrek, had men moeten en kunnen anticiperen. Re-actief handelend en o.b.v. een goede score op het "functie assessment" wordt een beschikbare Hans van Breukelen als technisch directeur in een rol gebracht waarvoor hij niet geschikt is. Niet alleen bij de KNVB een veel voorkomend probleem maar bij veel organisaties worden professionals in posities gebracht die onvoldoende passend zijn en waarin men niet kan excelleren. (Algemeen directeur/eind verantwoordelijke KNVB zijn vereist andere talenten dan Technisch directeur zijn). Zo hebben veel bestuurders, directeuren en managers het onvermogen echt contact te leggen met anderen.


Naast de relevante competenties en vermogens zijn elementen als eenduidigheid van begripsvorming, interpretatie, communicatie en samenwerking, draagvlak, leiderschap en sturing etc. etc. van wezenlijk belang. Natuurlijk niet altijd even makkelijk. In de praktijk zien we dat  een leider en management vaak narcistische trekjes heeft, kritiek niet makkelijk kan verdragen, minder openstaan voor gevoel en te weinig draagvlak weet te creëren.

Een professionele aanpak was het zeker niet en veel problemen hadden voorkomen kunnen worden. En speculerend op goed resultaat van oranje zal deze ervaring weer snel vergeten worden waardoor er grote kans bestaat dat met deze "ervaring" niets wordt gedaan!!

Zorgvuldige processen en inspanningen moeten leiden tot resultaten. Het moet een combinatie zijn van inzet, kennis, ambitie, draagvlak en kunde, vaardigheden en ervaring. Daarbij moet de leider op basis van intrinsieke overtuigingskracht de juiste boodschappen overtuigend kunnen uitdragen. (ethos, pathos, logos). Pas dan wordt effectiviteit bereikt ( E=I*M*A)

Meer weten hoe dergelijke situaties in de praktijk te voorkomen dan wel te verbeteren, hoe competenties daartoe te ontwikkelen en maximale effectiviteit te bewerkstelligen!? Neem vrijblijvend contact op en maak een kennismakingsafspraak.
maandag 8 mei 2017

Innovaties en het eerste kwartaal 2017.In onze ontmoetingen met ondernemers, directies, managers en professionals viel op dat men regelmatig wakker ligt over toekomstige scenario's...de impact van technologische en disruptieve ontwikkelingen, toekomstige innovaties of wellicht het gebrek er aan in de eigen organisaties. De economie trekt immers aan ....dus wat moet er dan vernieuwd worden is veel gehoorde reactie!?  


Best veel eigenlijk...en juist nu!!! Veel ideeën en plannen blijven op de plank liggen terwijl het aangeboden diensten- en/of productenpakket, processen, etc. aangepast zouden moeten gaan worden in anticipatie op! En wordt er al voer gesproken, dan blijft het vaak beperkt tot een agendapunt op de vergaderlijst. En zeker, soms is men al zover dat er sprake is van realisatie binnen organisaties dat het business model aangepast moet gaan worden..of misschien wel helemaal op de schop moet.
Alleen: in veel gevallen lukt het niet.

Enerzijds omdat bij economische groei er een bepaalde mate van "inertie" ontstaat, anderzijds omdat men denkt dat innovatie plaatsvindt door "erover te blijven denken", het "te wensen of af te kondigen, alsof het een soort magie is wat op te roepen valt. Of met een powerpoint  presentatie waar gesmeten wordt met containerbegrippen vallend binnen de kaders van "innovatie".
Of via geleide "brainstorms" en "deep dives" met collega’s die een training creatief denken hebben
gedaan. Ja, ze zijn ideaal voor mensen die graag ergens doorheen roepen... maar verder
wordt niemand er beter van.

In onze dagelijkse praktijk is dat innovatie de uitkomst is van veel kleine menselijke en praktische handelingen. De  aanpak is dat je je verdiept voor wie je aan het werk gaat. Het formuleren van heldere probleemstellingen, het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën en oplossingen. Een interactieve samenwerking waarbij (product) ontwikkelaars met klanten, politici met burgers, creatieve, werkende oplossingen verzinnen voor problemen lukt voornamelijk wanneer mensen zich psychologisch veilig voelen. Dan lukt het ze om creativiteit te tonen. Mentale training is gewenst voor het aanleren van mentale vaardigheden en technieken met als doel initiatieven te tonen en creatief te blijven.

Mentale weerbaarheid.
Tijdens een recent optreden van een bekend sport-psycholoog werd het weer eens duidelijk dat juist omgaan met fouten en druk, met vermoeidheid, met vernederingen door collega’s en bazen,
de sleutel vormt voor de opbouw van weerbaarheid  en dus ook om het verlangen naar effectieve innovatie en verandering te kunnen realiseren.

Bij wisselingen in de prestaties, de ene week super, de andere week niks, ligt de oorzaak meestal bij mentale factoren. Het is daarom belangrijk als professional, als manager, directeur en bestuurder inzicht te hebben in hoe motivatie, spanning, concentratie en zelfvertrouwen invloed hebben op het leveren van prestaties die bij innovaties en veranderingen aan de orde komen.

Deze en andere thema’s komen uitgebreid aan de orde in een conditie-onderzoek van uw organisatie en wordt u geconfronteerd met niet alleen de theorieën maar een mix aan praktische scenario’s met een  flexibele opzet, die niet alleen ruimte maar vooral handvatten geeft voor uw eigen visie en aanpak. Welke risico’s kunnen uitbreken ? Wat zeggen onze cijfers? Hoe is onze interpretatie ? Welke effecten hebben de inslagen op onze bestaansgrond ? Waar liggen toekomstige kansen, hoe verkrijgen we nieuwe inzichten en creëren we kansen op basis van andere perspectieven?

Voor organisaties is het absoluut noodzakelijk de technieken van risicomanagement te kennen en te beheersen om in balans te komen en te leren "door"groeien onder invloed van de onstuimige onbeheersbaarheid van ontwikkeling waar wij "direct noch indirect" invloed op uit kunnen oefenen.
(beïnvloeding en weerstanden).

Door op deze wijze praktisch met elkaar aan de slag te gaan, inzichten te verwerven  op grond waarvan nieuwe perspectieven worden uitgezet ondersteund door praktische scenario's, kan voor uw organisatie een succesvolle en duurzame impact hebben.