woensdag 6 december 2017

Verandering en ontwikkeling: het ontwerpmodel en het ontwikkelmodel.

In een groei economie is aanpassen onvoldoende en blijft anticiperen op  veranderingen in een sterk wisselende macro omgeving noodzakelijk.  Het succesvol invoeren van grote veranderingen vraagt om expertise.

Organisatieontwikkeling en verandermanagement zie ik als het systematisch verbeteren door het ontwikkelen van mensen, cultuur, structuur en processen.

Nieuwe werkprocessen, samenwerkingen, een andere strategie, een gewijzigde koers, nieuwe rollen, etc. stuiten vaak op weerstand. het is allemaal niet even evident om het uit te voeren. Ze kunnen niet zomaar van bovenaf worden opgelegd. Een heldere koers, een inspirerende stuurman, transparantie en het creëren van draagvlak zijn van belang bij een duurzame verandering in de bedrijfsvoering.

Onder invloed van allerlei economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn organisaties op zoek naar nieuwe inrichtingsmodellen en samenwerkingsvormen. Er bestaan twee benaderingswijzen bij het beheer van veranderingen: het ontwerpmodel en het ontwikkelmodel.

Bij het  “ontwerpmodel” tracht men vooraf zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen welke procedures en werkinstructies nodig zijn. Dit model gaat gepaard aan een grote controlebehoefte.
Het “ontwikkelmodel” gaat uit van de inventiviteit van mensen en de flexibiliteit van de onderneming. Er is consensus over de ideale eindsituatie, maar men bepaalt in de praktijk welke procedures en werkinstructies in de praktijk nodig zijn om tot deze situatie te komen. Het ontwikkelmodel is meestal decentraal en maakt gebruik van netwerken (virtuele organisatiestructuren). Niet controle maar vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel staan centraal.

Het succesvol doorvoeren van veranderingen vraagt om specifieke expertise waarbij de objectieve en onafhankelijke positie een grote effectiviteit bewerkstelligt.Met een relatief beperkte investering en door een praktisch gerichte inspanning wordt verandering goed voorbereid en doorgevoerd!  


Meer weten? Bel 06 130 23 811 voor een vrijblijvend afspraak en laat u informeren! 

www.sommos.nl
Strategisch & Operationeel Management
Wij helpen uw ambities waarmaken!

vrijdag 20 oktober 2017

Growth and development requires support and powerful leadershipOngoing major challenge for leaders and managers is the inability to really connect with others. Of course, it is not always easy. In our daily practice, we see that management often is less open to their environment and create insufficient support.

Growth and development requires strong leadership. To move forward it requires a support, transparency and cooperation, taking an “anti-cycling” structure. In times of ongoing changes,  resilience is an all-encompassing feature: moving flexibly with the knowledge of its own power and its own weaknesses.

New visions, other strategies, new developments often encounter resistance. They cannot simply be imposed from above. A clear course, inspiring steering, transparency and creating support are important for a sustainable change in business operations.

Non-control but transparency, trust, freedom and sense of responsibility are key factor. 

That requires reflection! Introspection precedes "dominance". It's time to make way for a pit- stop. Choose a moment to get a closer look at what you're talking about, what we are trying to achieve and how. An energetic personal management “check-up” to benchmark whether you have the right approach in mind and how to proceed. Get the best out of yourself, by setting a new course, a new policy and by applying strong and succesfull leadership.vrijdag 6 oktober 2017

OGSM Strategy on 1 A4

Strategy development and scenario planning, the most fundamental management activity!! 

Less then three months to go towards end 2017 .... a period of planning for budgetting ...strategy development and change! 
Many entrepreneurs, directors, managers, team leaders and individuals are having difficulties in developing a strategy incl. practical scenario's for execution with focus on future improvement through development! Too busy with daily issues, troubleshooting and evaluations, no time to anticipate and create. 

HOW TO TRANSLATE A VISION, MAKE A ONE-PAGE STRATEGIC PLAN, INCLUDING PRACTICAL benchmarked ACTIVITY PLANS OF EXECUTION!? Need help of more info? Send us p.m.


vrijdag 22 september 2017

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

Leiderschapsstijl kan omschreven worden als de manier waarop je je gedraagt als je de prestaties van anderen tracht te beïnvloeden. Leiderschapsstijl is o.a. een combinatie van sturend en ondersteunend gedrag.

Een volledige manager is flexibel en in staat vier verschillende leiderschapsstijlen te gebruiken

Stijl 1: Sturen: de leider geeft specifieke instructies en houdt nauwgezet toezicht op de taakvervulling
Stijl 2: Coachen: de leider gaat door met sturen en nauwgezet toezicht houden op de taakvervulling, maar legt ook besluiten uit, vraagt om suggesties en moedigt voortgang aan.
Stijl 3: Steunen: de leider vergemakkelijkt en ondersteunt de inspanningen van de medewerkers bij het uitvoeren van de taak en deelt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming met hen.
Stijl 4: Delegeren: de leider draagt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming en probleemoplossing over aan zijn medewerkers

Deze vier stijlen bestaan uit verschillende combinaties van twee soorten basis-leiderschapsgedrag die een manager kan gebruiken als hij anderen wil beïnvloeden: sturend gedrag en ondersteunend gedrag. Drie woorden kunnen worden gebruikt om sturend gedrag te definiëren: structureren, controleren en toezicht houden. Andere worden worden gebruikt om ondersteunend gedrag te beschrijven: prijzen, luisteren en vergemakkelijken.
Er is een curve te trekken die door de vier leiderschapsstijlen heen loopt, de zg. 'prestatiecurve'. Daar zie je hoe de de stijl van een manager, door o.a. ontwikkeling van diens competenties, beweegt van S1 (sturen) naar S4 (delegeren), met eerst een toename in ondersteuning (S2) en daarna een afname in sturing (S3), totdat er ook sprake is van een afname van ondersteuning (S4).
Een vijftal voorbeelden om iemands competentie en betrokkenheid te ontwikkelen.
(1) Medewerkers vertellen wat ze moeten doen
(2) Medewerkers laten zien wat ze moeten doen om het gewenste gedrag te verkrijgen
(3) Medewerkers het laten proberen
(4) Prestaties van medewerkers in de gaten houden/bewaken
(5) Prijzen van vooruitgang
Wil jij meer weten over competentie ontwikkeling en het praktisch dagelijks toepassen van situationeel leiderschap? Meer dan vrijblijvend contact op voor een afspraak.

woensdag 6 september 2017

Management is an old-fashioned craft where a few fast and practical rules can quickly lead to improvement.Executives and managers  are swayed by issues of the day!!  They are handling one problem after the other, from one crisis to the next one, firefighting! Just busy with troubleshooting and solving problems. And in the meanwhile,they need to do the utmost to motivate others. If you want to solve these kind of management performance issues, you should go back to the base of functional management.

Many managers improvise quite a bit. One reacts primarily to what happens but not at the method and the system. The risk exists you think the bottlenecks are caused by people, lack of motivation. Here the management gap arrises.

It is wise to adopt a proven approach like Lean. In addition, at fixed times you discuss what can be improved  and how to help each other which helps systematically improve workflows.
Management  is about daily work and about the people who have to do that. Set a small number of clear priorities. Do not get involved in every work- or projectgroup, do not accept any plan that staff members invent.

Compliments and awards are important but the strongest motivating factor is the progression towards a meaningful goal. We want to feel that it matters. Every manager realizes that you're never done, that you have to come up with new ideas, how to help you experience progression. Particularly by cleaning up unclear expectations, poor reconciliation, useless rules and defective equipment.

Discover patterns. You will see that several people experience similar problems at the same points. With this attention, this gives you the opportunity to realize real improvements. Take the time to conduct an interview with your employees.

We like to read and quote management books about leadership, charisma, personality and talent. But Management is an old-fashioned craft where a few fast and practical rules can quickly lead to improvement..


Mario Kruysse, executive & management professional
(Co-source Tiggelaar/Adsom)
.