vrijdag 30 maart 2012


The Netherlands: gateway to the BeNeLux market and Europe.

When considering to establish your presence in The Netherlands or Benelux, you require information on many different topics. I can help you gather the relevant information. Since many years I have built expertise and a network of contacts in various business & industrial fields, and have acquired the knowledge of local conditions and practices, which enables you to operate successfully in the multi-lingual, multi-cultural European market. Through an extensive business network, I manage or put you in contact with lawyers, notary, accountants, fiscal specialists, real estate agencies and governmental business facilitators. These contacts are experts in their respective fields and have worked together with other clients on many occasions.
In addition, I can give you a unique insight into the labour markets, providing you with valuable information on labour law, compensation and benefits as well as useful information on candidate demographics.
Contact details: http://nl.linkedin.com/in/mariokruysse

Waarde creatie

Veel ondernemers denken dat meer omzet gelijk is “aan het meer waard worden van de organisatie”. Omzet en zo ook winst is zeker een kengetal voor de waarde bepaling. Er zijn echter meerdere factoren die de waarde van uw organisatie bepalen en wel in sterke mate het menselijk kapitaal. Waardering is namelijk afhankelijk van hoe slim uw bedrijf is ingericht en of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de operationele en financiële hefbomen van het bedrijfsmodel alsook de inzet en kwaliteit van mens en talent. En ook in slechte tijden zijn hier vaak nog verbeteringen mogelijk die direct effect hebben op de omzet, winstgevendheid en dus waarde van het bedrijf.
Ondernemers zijn voortdurend gericht op groei en kansen in de markt en minder ingesteld op het operationeel optimaliseren van de organisatie dan wel het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. Daarom is het noodzakelijk om structureel naar het bedrijfsmodel te kijken en verbeteringen door te voeren alsook te blijven investeren in talent en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Diverse aspecten binnen de verscheidene management disciplines behoeven daartoe de aandacht. Investeren in menselijk kapitaal verdient zich vele malen terug op de middel en langere termijn terwijl het laten afvloeien van personeel veelal een korte termijn oplossing is en leidt tot kennis verlies. Organisatie optimalisatie, proces optimalisatie, marktwerking en HRM zijn o.a. bepalende key succesfactoren. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door continue aandacht voor eerder genoemde managementdisciplines, transparantie van strategie en beleid, het creëren van draagvlak door de gehele organisatie en doorontwikkeling van talent en medewerkers zorgen voor een beter presterende organisatie en derhalve meer waarde. Verbeter stappen moeten nu gezet worden om vervolgens hefboomeffecten op te leveren bij herstel en groei. Verbeteringsinvesteringen gaan voor de baten uit.

Verander management vereist draagvlak!

Veranderingen worden ingegeven door interne of externe omstandigheden en invloeden.Bij veel veranderingen wordt per decreet een verandering afgekondigd, zonder dat het gedrag van “de top” (de leiding dus) wijzigt. Terwijl er verderop in de organisatie wel concrete gedragswijzigingen noodzakelijk zijn!
Van oudsher kijkt iedereen vaak op tegen de leider in/van de groep. Het gedrag geldt als norm voor succes (status), dus wordt dat gedrag vaak gekopieerd? Iedereen wil immers succesvol zijn?? En als je (ver) afwijkt van de leider, dan zet die dat recht. Of, jij zelf wordt de nieuwe leider!
Leiderschap dus. Ook in het hedendaagse werkende leven is volgen en volgzaamheid een item, maar niet zomaar vanzelfsprekend. Veranderen komt dus niet zomaar doordat “de leider” wordt gevolgd (en dat heeft ook hele goede kanten!!).
Hedendaagse verandering wordt digitaal aangekondigd en afgehandeld. Het bijhorende gedrag moet door het voltallige management worden geraden, zonder dat hiervoor ondersteuning of training beschikbaar is.
Draagvlak dus.
ICT is een hulpmiddel in het efficiënt uitwisselen van informatie en communiceren met elkaar. ICT verandert echter geen natuurwetten: mensen volgen nog steeds voorbeeldgedrag!Houding en gedrag.
Verander dus je management. Niet door er zomaar, bot, nieuwe mensen neer te zetten en de oude weg te sluizen (of ontslaan), maar door nieuw gedrag van je management te verlangen en te faciliteren.
Concreet, door training. En, door hulp op de werkvloer (coaching) om in bestaande, alledaagse situaties “te overleven” en het nieuw geleerde gedrag toe te blijven passen.
Veranderen is dus een taak van het (voltallige) lijnmanagement. Het gaat om omvormen van de leiding en het faciliteren bij het leren voor de nieuwe situatie. Vormgeving dus, als trainer en coach. En niet zozeer een inhoud aanpassen.
Dit lijkt een lange weg, maar is wel de énige weg. En daarmee dús meteen ook de kortste route naar effectief, blijvend veranderen.