donderdag 11 april 2019

Achteraf re-organiseren of anticiperend her-organiseren!?


In de waan van de dag, drukke tijden en economische groei zijn we ons niet altijd even bewust van de vele en snelle veranderingen op allerlei gebied (maatschappelijk, technologisch, markt, economie, werkwijze, functies, de keten, etc.). Voortgaande informatisering, automatisering, digitalisering, robotisering, etc. zijn uitdagingen die kansen bieden. We zijn voortdurend in beweging. Organisaties moeten zo langzamerhand
permanent in een transitie situatie zitten. Immers, zij moeten zich voortdurend ontwikkelen.

Maar “organisatie” is een abstract begrip. Het zijn, binnen een bepaald verband (structuur), waarden en normen (cultuur) en koers (strategie), samenwerkende mensen die de organisatie maken wat het is en specifieke doelen SMART nastreven.
Als we het vervolgens over “de wendbare organisatie” (agile organization) hebben, dan wordt daarmee bedoeld de lenigheid en wendbaarheid van de mensen, die in samenwerkingsverbanden het collectief dienen en doelen nastreven.
Ze hebben het vermogen om zich niet alleen aan te passen aan veranderende omstandigheden, ze anticiperen ook op aanstaande situaties. Dit vereist proactiviteit, creativiteit, mondigheid, betrokkenheid, een bepaalde autonomie, kennisdeling en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid in rollen, waar ieders kernkwaliteiten meer dan tot hun recht komen.

Hebben we het vervolgens over organisatieontwikkeling, dan hebben we het dus
eigenlijk over het ontwikkelen van:
talenten,
vaardigheden,
expertises van mensen die met elkaar samenwerken,
verantwoordelijkheid dragen,
beslisbevoegdheden,
en eigenaarschap hebben van het gezamenlijke doel.


Op grond hiervan wordt vervolgens effectiever gewerkt aan verbeteringen m.b.t. proces, performance, efficiency, projectimplementatie en uitvoering, etc. Bij moderne organisaties zien we nieuwe vormen ontstaan van organisatie (modellen), zoals bijvoorbeeld het netwerkmodel waarbij nieuwe werkwijzen, structuren, etc. ontstaan. Net als de platformeconomie die stapsgewijs ruimte inneemt binnen het fundament van de traditionele economie. Veel ondernemers, directies en managers erkennen deze ontwikkeling, echter ze staan voor de vraag hoe en wanneer (sense of urgency) deze uitdaging aan te gaan. Het aandachtsgebied ligt veelal op de korte termijn, het verzetten van “de berg met werk”, het blussen van brandjes, etc. waardoor men geleefd wordt door de waan van de dag en minder of geen regie voert gericht op de toekomst.Laat staan dat men aandacht kan besteden aan wat nodig is om voorbereid te zijn op de toekomst, veranderingen door te voeren en ontwikkelingen (waar we invloed op hebben) te doen plaatsvinden. Daarbij rijst tevens de vraag of überhaupt de juiste vakexpertise en capaciteit aanwezig is om verandertrajecten te ontwikkelen en door te voeren. Toch dient men zich meer bewust (sense of urgency) te zijn van de noodzaak
tot verandermanagement om de bestaanszekerheid van “de toekomstige organisatie”, het werk, de toegevoegde waarde naar markt en maatschappij enigszins zeker te stellen. Echter, niet alleen om mee te kunnen gaan in de beweging maar vooral om te kunnen anticiperen op de beweging die ons, buiten de eigen invloedsfeer, wordt opgelegd.

Uiteraard kunnen we vasthouden aan de traditionele en hiƫrarchische organisatiemodellen, succesvolle business modellen en vaste functionele
structuren. Ook kunnen we onze functie vervullen op de wijze zoals “altijd al gedaan”! De vraag is echter (bestaanszekerheid van mijn werk, mijn beroep, mijn organisatie) of dit voor “de dag van morgen” volstaat: zijn we voldoende competitief om te blijven deelnemen daar waar we onze concurrentie tegenkomen. Voorbeelden uit het recente verleden zijn:

Kodak,
Recente crisis,
Faillissementen van oude Nederlandse MKB parels,
Verlies van werk,
Verdwenen beroepen , nieuwe beroepen,
Teleurstelling in niet gerealiseerde ambities,
Etc.

De dagelijkse praktijk leert ons dat we onvoldoende voorbereid zijn op aanstaande en toekomstige ontwikkelingen en daarmee kansen (kunnen)
missen en hogere risico’s lopen!

Mijn visie en missie : verandering en verandermanagement is een actualiteit en noodzaak om de kloof van wat was en nu is te gaan overbruggen naar wat moet worden, een traject waarin mijn expertise ingezet wordt en het traject faciliteert! Verander(management) is het best aan te pakken in een reeks van kleine stappen, een creatief praktisch leerproces, in een reeks van activiteiten vanuit het centraal stellen van doelen, het talent, ontwikkel potentieel van de mensen binnen een succesvolle setting.( strategisch doel, koers, structuur, cultuur). Meer weten? Neem vrijblijvend contact om te spiegelen en sparren!?

Strategisch Operationeel Management - Management Organisatie Support